Galten Sparekasses Fond
 
Historie
Galten Sparekasse blev stiftet den 10. marts 1871 og har siden været byens lokale pengeinstitut gennem mere end 135 år.

Efter en kort periode sammen med Gjerlev-Enslev Sparekasse blev Galten Sparekasse pr. 1. januar 2009 sammenlagt med Sparekassen Hobro.

I forbindelse med denne sammenlægning er den opsparede reservekapital fra Galten Sparekasse indskudt i Galten Sparekasses Fond.

Galten Sparekasses Fond
Fondens grundkapital udgør 11 millioner kroner, som er indbetalt kontant. Fondens formue er i overensstemmelse med fundatsen anbragt i garantbeviser i Sparekassen Hobro.
Fondens formål er - for det løbende renteafkast - at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Galten Sparekasses daværende virkeområde.
 
Ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.
Ved fondens stiftelse bestod fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen i Galten Sparekasse samt direktøren i Galten Sparekasse.
Medlemmerne af fondsbestyrelsen er:
Henrik Gade (formand)
Erling Thøgersen
Jørgen Rasmussen
Kurt Christensen
Lars Nielsen (afdelingsdirektør i Sparekassen Hobro i Galten)

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nedenstående retningslinjer for støtte.

Retningslinjer for støtte fra Galten Sparekasses Fond

 1. Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Galten Sparekasses daværende virkeområde.
 2. Der ydes som hovedregel ikke støtte til studie- og rejseformål.
 3. Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger, og det vil være undtagelsen, at der ydes støtte til enkeltpersoner.
 4. Som hovedregel ydes der kun støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder. Det vil således være undtagelsen, at der ydes driftsstøtte til igangværende institutioner eller lignende.
 5. Fonden yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver. Fondens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
 6. Som hovedregel yder fonden ikke støtte til politiske og religiøse aktiviteter. Fonden ønsker heller ikke at give støtte til formål, der kan vække anstød.
 7. Fonden uddeler såvel midler på baggrund af ansøgninger, som på baggrund af egne initiativer.
  Fonden indgår gerne i samarbejde med andre fonde om større projekter.
 8. Aktiviteter, der har fundet sted eller vil blive gennemført uanset støtte fra Fonden, kan normalt ikke opnå støtte.
 9. Fonden holder normalt bestyrelsesmøde i marts, august og november. På møderne besluttes hvilke ansøgere der skal gives støtte til. Ansøgninger om støtte skal derfor være bestyrelsen i hænde senest den 1. i følgende måneder: marts, august og november for at blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde.
 10. Ansøgningsskema via dette link bedes anvendt pdf